Treća došašća - C

Posted in Godina C

Što nam je dakle činiti? (Lk 3, 10-18)

U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim. Pisac se služi jezikom toga doba da bi približio Božju poruku puku, koji ga je slušao. Govorio im je veoma životno, slikovito i razumljivo.

Ivan govori o Kristu, koji nosi u ruci vijaču da bi pročistio gumno, tj. mjesto na kojemu se vrlo žito, razdijelilo bi se od pljeve i sabiralo bi se u žitnicu i koristilo za kruh. Jasno, pljeva nije...

Druga Došašća - C

Posted in Godina C

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze (Lk 3, 1-6)

Evanđelist Luka veoma precizno prikazuje doba, prostor i osobe koje su živjele kada se imao roditi Isus Krist. Spominje cara Tiberija, upravitelja Poncija Pilata, čelnike i načelnike, velike svećenike i na kraju veli: dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. 

Između osam spomenutih i za društvo najvažnijih osoba, riječ se Božja zaustavila na najskromnijem i najmanje poznatomu, na Ivanu, koji boravi, ne u...

Prva došašća - C

Posted in Godina C

Budni budite i u svako doba molite (Lk 21, 25-28, 34-36

Koliko li nas puta život pritisne, pa i u jednomu danu klonemo te pred nepravdama i nevoljama padnemo u depresiju. Slično je bilo u doba proroka Izaije koji, Božjim riječima, tješi nevoljni narod: u one dane učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu na zemlji. Tim riječima hrabri narod i usmjeruje ga na budućnost u kojoj će zasjati Božja pravda u izdanku Davidovu. U tomu vidu vrijeme došašća je...

Krist Kralj kroz godinu - B

Posted in Godina B

Ja sam kralj (Iv 18,33b-37)

Ti li si židovski kralj?, upitao je Pilat Isusa na sudu. Možemo li uopće zamisliti kojim je tonom i očekivanjima Pilat postavio to pitanje Isusu? Vjerojatno su se u njemu licemjerno miješali osjećaji. S jedne strane drznuo se postaviti to pitanje ističući svoju nedodirljivost i cinizam, a s druge strane, sumnja i strah, jer nije siguran tko je On. Da je bio siguran ne bi ga pitao već bi mu se poklonio i slijedio ga.

Isus nije zanijekao i sa svom sigurnošću ga...

Trideset i treća kroz godinu B

Posted in Godina B

A od smokve se naučite prispodobi (Mk 13, 24-32)

Isus govoreći u evanđelju o svomu drugom dolasku reče: Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. Kada to? 

Doći će, kako sam reče, nakon velike nevolje, kada sunce pomrači, kada mjesec ne bude svijetlio, kada zvijezde padnu i kada se sile nebeske poljuljaju. Kada će točno taj dana biti ne znamo, pa je u tomu smislu smiješno slušati nagađanja o sudnjemu danu, jer o onomu danu i...

Trideset i druga kroz godinu - B

Posted in Godina B

A ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala (Mk 12, 38-44)

Evanđelist govori o pismoznancima u čijim je rukama bila sudbina ljudi toga doba i o siromašnoj udovici. O odlukama farizeja zavisila je sreća i nesreća mnogih ljudi, jer su u svojim rukama imali moć upravljanja. Svako doba ima svoje pismoznance i udovice. Na široj društvenoj razini, jasno je tko ima veću ili manju odgovornost. I svatko se od nas može, u nekom obliku naći u stanju ugnjetavača ili ugnjetavanih.