Stanje i perspektive katekumenata

Služba Božja 51 (2011.), 1., 75.-98.

Mnoga pitanja tište suvremeni pastoral a jedno od važnijih je ‘stvaranje’ novih kršćana, jer za sobom pokreće mnoštvo drugih pastoralnih tema, koje nisu u mah rješive. Među njima su potreba katekumenata u suvremenim crkvenim i društvenim okolnostima kao i pitanje oblika župnoga pastoralnog rada. Sve to zajedno odnosi se na pitanje osjećaja crkvenosti i navjestiteljske odvažnosti kršćana. U tomu surječju pisac članka uvodno prikazuje povijesnu ulogu katekumenata, a potom u prvomu dijelu raspravlja o značenju katekumenata, odnosu Drugoga vatikanskog sabora prema katekumenatu te obredniku Reda pristupa odraslih u kršćanstvo (dalje: RPOK) i o katekumenatu u dokumentima Hrvatske biskupske konferencije. Budući da se uočava manjak nedovoljnoga vrjednovanja kerigme u crkvenoj svijesti vjernika, onda objašnjava njezinu pastoralnu važnost.  U posljednjemu odjeljku prikazuje odnos župne zajednice i katekumenata.

Ključne riječi: katekumenat, kerigma, evangelizacija, pastoral, župna zajednica.

 

Many issues have been afflicting contemporary pastoral and one of the major ones is the “creating” of new Christians, as it implies a lot of other pastoral issues that cannot be solved at one go. Among these is the need for catechumenate in contemporary church and social circumstances as well as the issue relating to the form of parish pastoral work. All this together refers to the issue of having a feeling for the Church and the Christians’ courage for proclamation. In that sense the author of the article first presents the historical role of catechumenate, then in the first part he discusses the meaning of catechumenate, the attitude of the Second Vatican Council to catechumenate, and the book of rites Rite of Christian Initiation of Adults (hereafter RCIA) and also the catechumenate in the documents of the Croatian Bishops Conference. Since one can notice the lack of sufficient evaluation of kerygma in the believers’ church awareness, the author explains its pastoral significance. In the
last part the author presents the relation between the parish community and catechumenate.
 
Key words: catechumenate, kerygma, evangelization, pastoral, parish community.