Edukacijom za očuvanje identiteta Zabiokovlja u globaliziranomu svijetu

I. Bodrožić - M. Parlov - A. Čondić, u: A. Mrkonjić (prir.), Zavičajna baština i održivi razvoj. Oživjeti baštinu pa živjeti od nje. Zbornik radova, Književni krug, Split, 2012., 107.-122.

Globalizacijski procesi, koji su zahvatili sav svijet, neminovno utječu kako na život pojedinca tako i na zajednicu kojoj pripada. Upravo je stoga potreban i nužan govor o identitetu, odnosno govor o onome što pojedinca čini posebnim i osobitim u odnosu na druge, a isto tako i o onomu što obilježava jedno područje, jednu skupinu ljudi koji žive na određenomu području te čiji je identitet iznikao iz surječja istih povijesnih, društvenih, kulturnih i vjerskih čimbenika

Autori članka promišljaju o očuvanju identiteta Zabiokovlja unutar globalizacijskih procesa koji oblikuju gospodarstvo i kulturu, u biti lice i naličje suvremenoga društva. U prvomu dijelu govori se o identitetu Zabiokovlja koji je satkan na dugom povijesnom kovanju i prožimanju onoga nacionalnog i vjerskog što obilježava Zabiokovljane. U drugomu se dijelu lanak upozorava na opasnosti koje sa sobom nose globalizacijski procesi, a koji ugrožavaju osobni i zajedničarski identitet. U trećemu se dijelu govori o žurnoj potrebi odgoja i očuvanja identiteta kao i o subjektima oji bi taj odgoj trebali provesti: obitelj, župna zajednica, škola te sve razine društvene vlasti kojima je povjerena briga o jednoj zajednici.

Ključne riječi: Zabiokovlje, identitet, globalizacija, odgoj, obitelj, župa, škola.

 

Education for preserving the identity of Zabiokovlje in globalized world

Globalization processes that enriched the whole world, inevitably affect the lives of individuals and the community to which he belongs. It is therefore necessary and essential speech of the identity, respectively speech about what an individual makes a special and particular in relation to others, and also about what marks one area, one group of people who live in a particular territory and whose identity has grown out of context of the same historical, social, cultural and religious factors.

The authors reflect on the preservation of identity of Zabiokovlje within the globalization processes that shape the economy and culture, in fact two sides of a modem society. The first part of the article talks about identity of Zabiokovlje which is woven on a long history of forging and interpenetration of national and religious which marked people of Zabiokovlje. In the second part of the article the authors warn of the dangers that carry the globalization processes, and which threaten personal and community identity. The third section talks about the urgent need for care and preservation of identity as well as the entities that should it implement: the family, the parish community, schools and all levels of social government to whom are entrusted care of a community.

Key words: Zabiokovlje, identity, globalization, education, family, parish, school.