Poslanje vjernika laika u pastoralu nekad i danas

Crkva u svijetu, 51 (2016.), 2., 302.-321.

Rasprava o poslanju vjernika laika, koja je sve učestalija, dugo se vodila isključivo s klerikalnog aspekta, zanemarujući cjelovitu bît Crkve u zajedništvu svećenika i vjernika laika. Redukcijski pristup laikatu imao je pogibeljne učinke, potičući laicizam i slabeći ‘sen- sus ecclesiae’. Oba su se učinka odrazila na crkvenu svijest i oblik pastorala. Budući da je tema poslanja i sudjelovanja vjernika laika u pastoralu veoma zamršena, autor prvotno razjašnjava terminologi- ju, odnosno nastanak pojma laik te njegovo svetopisamsko i antičko shvaćanje. Potom se osvrće na pozicioniranje vjernika laika tijekom povijesti, tj. na vrednovanje vjernika laika u pastoralnomu kontekstu i odraz njihova shvaćanja na život Crkve i društva. Zatim predočuje zaokret Drugoga vatikanskog sabora prema vjernicima laicima tema- tizirajući razlike i povezanost općega i ministerijalnoga svećeništva. Na kraju se s teološko-pastoralnog aspekta osvrće na sudjelovanje i suradnju vjernika laika prema organskom obliku pastorala, ističući njihovu važnost u poticaju rasta crkvenoga bića u sekularnim druš- tveno-kulturnim okolnostima.