Pastoral care and migrations / Pastoral i migracije

J. Garmaz – A. Čondić (ur.), Challenges to Religiousus Education in Contemporary Society – Izazovi odgoja u vjeri u suvremenomu društvu. International scientific conference – Međunarodni znanstveni skup, 26 May 2017 – 26. svibnja 2017., Crkva u svijetu, Split, 2017., 160-180.

Pojava selilaštva nije po sebi novost, jer kao takvo oduvijek je svojstveno čovjeku, ali uzroci, i oblici u globaliziranomu svijetu čine ga na novi način zamršenijim te postaje ozbiljan izazov s kojim se društvo suočava na svim razinama. Osim društveno-kulturne ili gospodarske komponente selilaštvo ima teološko-pastoralnu označnicu te je za Crkvu ”znak vremena”, koji mora odgovorno prosuđivati i pastoralno djelovati. U tomu smislu autor prvotno obrađuje temu selilaštva u antičkomu  i biblijskomu kontekstu, a potom se osvrće na suvremene društveno-kulturne konotacije pojave selilaštva. Uzimajući u obzir globaliziranu i sekulariziranu kulturu i društvo reflektira o selilaštvu kao izazovu za pastoralnu teologiju i pastoralni rad, a u posljednjemu dijelu iznosi smisao pastorala selioca u vidu evangelizacijskoga poslanja ističući važnost kršćanskoga odgoja u suočavanju s pojavom selilaštva.

The migration phenomenon is not a novelty, because it has always been inherent to man. However, in this globalized world, its causes and forms make it more complex and a serious challenge for society at all levels. In addition to its social, cultural and economic characteristics, migration is specific of its theological and pastoral aspects, being the "sign of the times" for the Church which should judge responsibly and perform its pastoral activities. The author of the article firstly deals with the phenomenon of migration in Antiquity and the biblical world, then he refers to its contemporary, social and cultural implications. Taking into consideration the globalized and secularized culture and society, the author focuses on migration as a challenge for pastoral theology and pastoral work. Finally, the last part of the article deals with the meaning of the pastoral care of migrants through its evangelizing mission and emphasize the importance of Christian formation challenged by the phenomenon of migration.